Download
Algemene voorwaarden
Je kan hier onze algemene voorwaarden downloaden of hieronder bekijken.
Algemene Voorwaarden Finca Villa Lliber.
Adobe Acrobat document 418.5 KB

1          begrippen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van een appartement bij Finca Villa Llíber.

 

Bij het reserveren verklaart de Huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Huurder: degene die het appartement huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

 

Verhuurder: eigenaren van Finca Villa Llíber zijnde diegene die het appartement aan de huurder verhuurt.

 

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de Huurder en Verhuurder met betrekking tot de huur van een appartement.

 

Huurprijs: prijs per huurperiode. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.

 

Reserveringsbevestiging: de reserveringsbevestiging wordt gestuurd aan de huurder na het doorgeven van een boeking.

 

Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

 

Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de Huurder verantwoordelijk is.

 

Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

 

Informatiemap: samenstelling van documenten met korte beschrijvingen voor het gebruik van apparatuur en voorzieningen en omgang- en huisregels.

 

2          Reservering, boeking en betaling

 

2.1         Reservering en bevestiging

 

De huurovereenkomst komt tot stand nadat de Huurder een reserveringsopdracht heeft gegeven en deze is bevestigd door de Verhuurder met een reserveringsbevestiging. Hierbij ontvangt u een huurovereenkomst en de algemene voorwaarden. Na ontvangst van de bevestiging stuurt u de getekende huurovereenkomst retour.

 

2.2         Huurprijs

 

De in de Huurovereenkomst vermelde huurprijs is inclusief:

 

·         Elektriciteitskosten tot een max van 75 kWh per week. Bij een overschrijding van dit verbruik (overmatig gebruik van airconditioning of elektrische apparatuur) wordt het meerdere verbruik verrekend;

 

·         Waterverbruik;

 

·         Linnengoed (bed- en badlinnen);

 

In de Huurovereenkomst vermelde huurprijs is NIET begrepen:

 

·         Verplichte eindschoonmaak (zie prijslijst)

 

2.3         Betalingscondities

 

Na het ontvangen van de reserveringsbevestiging voldoet de Huurder binnen 7 kalenderdagen, 30% van de huurprijs, zoals vermeld op de bevestiging.

 

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode van het appartement dient de volledige huurprijs, incl. schoonmaakkosten en borgsom, te zijn overgemaakt op de rekening van de Verhuurder.

 

Bij reservering op een termijn korter dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient de Huurder de totale huurprijs (incl. borg en schoonmaakkosten) direct te voldoen.

 

Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het appartement, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

 

2.4         Borgsom

 

De verhuurder brengt een borgsom aan de huurder in rekening. De borgsom dient overgemaakt te worden bij de laatste betaling (vier weken voor aankomst) op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening.

 

De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven, dan wel binnen 10 werkdagen op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing, of buitengewone schoonmaakkosten of overschrijding in het verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de verhuurder.

 

3          Aankomst en vertrek

 

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de reserveringsbevestiging. Aankomst van de huurder vanaf 16.00 uur. Vertrek voor 11.00 uur. Hierop kan in overleg worden afgeweken.

 

De verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

 

3.1         Begincontrole

 

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het appartement en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen direct na aankomst te melden aan de verhuurder. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

 

Mocht de huurder bij aanvang het appartement niet schoon en/of netjes aantreffen, dan wordt de Huurder verzocht om de Verhuurder hiervan op de hoogte te stellen zodat gepaste maatregelen kunnen worden getroffen.

 

3.2         Veiligheid

 

Bij aankomst in het appartement is de huurder verplicht het appartement te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de verhuurder hiervan in kennis stellen. De huurder zal de verhuurder redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

 

3.3         Vertrek

 

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder het appartement inspecteert. Het appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.

 

3.4         Schoonmaak

 

De eindschoonmaak wordt door de Verhuurder verzorgd.

 

Bij het einde van de huurperiode moet de huurder de woning in dezelfde staat achterlaten als waarin de woning werd aangetroffen. De huurder dient zorg te dragen voor de afwas, het wegbrengen van het afval en het terugzetten van gebruikte inventaris in het appartement.

 

4          Verplichtingen huurder

 

De huurder heeft de verplichting de huurovereenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat medehuurder(s) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

 

4.1         Afwezigheid

 

Bij het verlaten van het appartement dient het appartement te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld.

 

4.2         Roken en brandgevaar

 

In het appartement mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

 

4.3         Huisdieren

 

Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij dit vooraf met verhuurder is afgesproken en vastgelegd is op de reserveringsovereenkomst.

 

4.4         Informatiemap

 

In het appartement is een informatiemap beschikbaar waarin de uitleg van apparatuur, het gebruik van voorzieningen en de huisregels staan vermeld. De huurder wordt geacht kennis te hebben genomen van deze informatie alvorens gebruik te maken van de voorzieningen en apparaten.

 

4.5         Logées of gasten

 

In het appartement is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het appartement te overnachten.

 

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het appartement toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

 

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het appartement geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

 

4.6         Beddengoed

 

Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

 

5          Aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid huurder.

 

5.1         Gebreken en/of schade

 

Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De Verhuurder zal alles in het werk stellen om gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen echter kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging en/of overlast die door deze herstelwerkzaamheden zijn ontstaan.

 

Indien schade aan de woning (incl. zwembad) of inventaris ontstaat door onrechtmatig gebruik, vandalisme, diefstal etc. veroorzaakt door de huurder, dan is de verhuurder gerechtigd de kosten hiervan op de huurder te verhalen.

 

De huurder is verplicht het appartement en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de huurder het heeft aangetroffen.

 

5.2         Verantwoordelijkheid huurder

 

De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades die door huurder of medereizigers gedurende zijn/haar verblijf zijn veroorzaakt.

 

5.3         Roken en/of open vuur

 

In de woning en het gastenverblijf mag niet worden gerookt. Tevens is door de gemeente verboden om open vuur te gebruiken, barbecueën op houtskool is niet toegestaan.

 

5.4         Reis en annuleringsverzekering

 

De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering.

 

6          Aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid verhuurder

 

6.1         Beschikbaarheid

 

De verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

 

6.2         Overlast

 

De verhuurder is niet aansprakelijk indien tijdens het verblijf verstoring en/of ongemakken worden ervaren die veroorzaakt worden door derden (gemeente, provincie, omwonenden, etc.), overlast ten gevolge van bouw en/of agrarische activiteiten in de nabijheid van de woning en tijdelijk geen water, elektriciteit of internet aanwezig is.

 

6.3         Letsel, schade of diefstal

 

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade van en aan persoonlijke eigendommen of voertuigen die aan de huurder toebehoren.

 

6.4         Beschrijving appartement

 

Alle verstrekte informatie betreffende de woning is te goeder trouw verstrekt. Indien zich hierin wijzigingen tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode voordoen zal de Verhuurder de huurder hiervan op de hoogte brengen, doch kan de Verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

7          Wet- en regelgeving

 

De verhuurder zorgt er te allen tijde voor dat het appartement, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het appartement (kunnen) worden gesteld. 

 

De huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat medehuurder(s) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 

a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde appartement en het terrein van de verhuurder.

 

b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het appartement, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van het appartement.

 

c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het appartement, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het appartement.

 

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde appartement bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

 

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Spaans recht van toepassing.

 

8          Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst

 

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

In geval van ontbinding of annulering van de overeenkomst is de verhuurder gerechtigd het appartement opnieuw voor verhuur aan te bieden of het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

 

8.1         Wijzigingen door huurder

 

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

 

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het appartement blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

 

8.2         Annulering door huurder

 

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in het appartement of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder;

 

·         binnen twee weken voor aankomst 90% van de huurprijs;

 

·         tot vier weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huurprijs;

 

·         tot acht weken voor aanvang van de huurperiode 30% van de huurprijs met een minimum van € 100,-.

 

Een annulering dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

8.3         Wijzigingen door verhuurder onvoorziene omstandigheden

 

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

 

·         bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs en blijft onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs;

 

·         overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 10 werkdagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.

 

·         wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het appartement en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 4.5 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten behoudt de verhuurder het recht op betaling van de huurprijs en eventuele schade die hieruit is voortgekomen.;

 

·         Indien de woning door onvoorziene omstandigheden onbewoonbaar wordt, is de Verhuurder genoodzaakt de huurovereenkomst te annuleren en zal de huurder hier terstond van op de hoogte worden gebracht. Tevens zal binnen 10 werkdagen restitutie van reeds ontvangen huurgelden plaatsvinden.

 

8.4         Wijzigingen door verhuurder bij overlast

 

Indien de huurder, ondanks voor afgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

 

Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het appartement is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.  De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen huurprijs te betalen. 

 

8.5         Gevolgschade huurder

 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

 

8.6         Klachten

 

Alle klachten en geconstateerde gebreken die betrekking hebben op het gebruik van het appartement dienen door de huurder terstond bij de verhuurder te worden ingediend. De huurder zal de verhuurder voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

 

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in het appartement worden ingediend.

 

9          Disclaimer

 

Door het maken van een boeking worden de persoonsgegevens van de huurder opgenomen in het adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

 

Op onze website zijn links gemaakt naar websites van derden. Finca Villa Llíber is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.